Wstęp deklaracji

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łapczycy z siedzibą w Bochni, zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.lisiagora.pl zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony podmiotowej www.rpk-bochnia.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.,
Łapczyca 334,
32-744 Łapczyca.

Telefon:
14 611 24 26
Numery wewnętrzne:
wew. 21 – administracja
wew. 22 – transport
wew. 23 – diagnostyka
wew. 24 – sklep
wew. 25 – kasa (sprzedaż biletów)
wew. 26 – fax
wew. 27 – dyspozytornia (zamówienia przewozów)
NIP 8680006039
KRS 0000112139
REGON 850523346

Dane do wystawiania faktury:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.,
Łapczyca 334,
32-744 Łapczyca.
NIP: 8680006039

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12

Strona podmiotowa www.rpk-bochnia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.rpk-bochnia.pl, w postaci artykułów lub załączników, nie są
dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.rpk-bochnia.pl

Strona podmiotowa www.rpk-bochnia.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2021-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Prezesa
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Adam Kwaśniak
e-mail: biuro@rpk-bochnia.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Częściowo zgodna